Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

Artikel 1 Algemeen

 1. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Veldmeyer worden aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij plaatsing van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
  Veldmeyer behoudt zich het recht om leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij op schriftelijke wijze anders overeen is gekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Veldmeyer erkend.
 4. Veldmeyer garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 Offertes en bestellingen

 1. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Veldmeyer niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

2         Veldmeyer behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren, dan wel vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

1         Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Veldmeyer om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Mondelinge toezeggingen verbinden Veldmeyer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2         Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Veldmeyer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3         Veldmeyer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer.
 2. Veldmeyer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5 Prijzen

1         Alle prijzen van Veldmeyer zijn vrijblijvend. Ze zijn weergegeven in euro’s inclusief 21% omzetbelasting en exclusief verzendingskosten.

2         Indien onze kosten na het sluiten van de overeenkomst stijgen door geldende omstandigheden, behoudt Veldmeyer zich het recht voor om de prijzen te mogen wijzigen tot het moment van levering. Wij zijn bevoegd om kostenstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

3          Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 Wijziging opdracht

 1. Alle wijzigingen van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever worden aangebracht, die leiden tot hogere kosten dan dat was overeengekomen bij de prijsopgave, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Alsnog verlangde wijzigingen van de opdracht na het verstrekken van deze, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Veldmeyer ter kennis zijn aangebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de eerder overeengekomen levertijd door Veldmeyer, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 7 Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht wil laten annuleren of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs en de eventuele bijkomende kosten voor administratie, opslag e.d. te vergoeden.

Artikel 8 Levering en levertijd

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2.  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Veldmeyer hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Veldmeyer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 9 Garantie

1         Veldmeyer garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

2         De garantietermijn van Veldmeyer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Veldmeyer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

3         De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Veldmeyer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Veldmeyer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Veldmeyer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4         De garantie zal komen te vervallen indien:

–      sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
–     sprake is van gebreken door normale slijtage;
–     de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Veldmeyer is niet gehouden aan enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 2. Veldmeyer is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden door onoordeelkundig, onjuist gebruik van de door Veldmeyer geleverde zaken
 3.  Indien Veldmeyer aansprakelijk te stellen is, blijft deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de geleverde zaken.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1         Geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van de opdrachtgever, het eigendom van Veldmeyer.

2         De door Veldmeyer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3         De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4         De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Veldmeyer of een door Veldmeyer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Veldmeyer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Veldmeyer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6         De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Veldmeyer.

Artikel 13 Betalingen

1         Betalingen dienen in het geval van vooruitbetaling, op de door Veldmeyer aan te wijzen giro- of bankrekeningnummer of per internet betaling via Ideal te worden voldaan. In het geval bij aflevering van de geleverde zaken (rembours), zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque. In het geval dat Veldmeyer een factuur zendt, zal het op de factuur vermelde bedrag binnen veertien dagen op vermelde giro- of bankrekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2         Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, zijn wij gerechtigd om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

3         Indien de opdrachtgever de desbetreffende factuur niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is Veldmeyer gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met 2% over dat bedrag.

4         Indien een product besteld moet worden vragen wij een 10% vooruitbetaling van het factuurbedrag met een minimum van € 50,–.

5         Indien een product speciaal besteld moet worden dat niet in het winkel-assortiment voorkomt vragen wij een 100% vooruitbetaling van het factuurbedrag. Speciaal voor een Opdrachtgever bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Veldmeyer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Veldmeyer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is Veldmeyer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veldmeyer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Veldmeyer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Veldmeyer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Overmacht

 1. Veldmeyer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Veldmeyer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Veldmeyer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Veldmeyer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Veldmeyer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Toepasselijk recht

1         Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2         In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.